algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ATTENTION PLEASE BV – HET MINDFULNESS SPEL


Copyright ©
Wij – Caroline Holsbeek en Irma de Bont van Attention Please – zijn de makers van het mindfulness spel. Wij hebben er veel liefde, tijd en energie in gestoken en vertrouwen op respect voor het copyright.


A.  Privacy

  • Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Attention Please persoonsgegevens van een opdrachtgever worden verwerkt, worden deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en wel overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Attention Please verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring op www.attentionplease.nl.
  • In aanvulling hierop merkt Attention Please nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.


B.  Retourneren

Indien je je bedenkt of niet tevreden bent, heb je 14 dagen de tijd om aan te geven dat je het ongebruikte spel wilt retourneren. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het spel. Tijdens de bedenktijd ga je zo zorgvuldig mogelijk met het product en de verpakking om.

Indien je het product beschadigd ontvangt, laat je ons ook binnen 14 dagen na ontvangst weten dat je het ongebruikte spel wilt retourneren en/of vervangen. Vermeld dan tevens dat het spel beschadigd bezorgd is en geef daarbij aan of je een vervangend spel wenst. Mail in deze gevallen naar: info@attentionplease.nl met vermelding van je naam en het bezorgadres.


C.  Wijze van retourneren

Nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, dien je het spel binnen 14 dagen retour te sturen. Het is daarbij van belang te kunnen bewijzen dat je het spel tijdig hebt teruggestuurd. Bewaar daartoe bijvoorbeeld het verzendbewijs.

Retourneer het spel bij voorkeur in de originele verpakking. Laat duidelijk zien dat het om jouw pakket gaat door de pakbon erbij te doen of jouw naam en ordernummer op een briefje te schrijven en dit bij te voegen.

Het retouradres: Attention Please Steenstraat 29-a 7571 BH OLDENZAAL

In geval van retournering zijn de verzendkosten voor jezelf. Attention Please vergoedt deze kosten niet.


D.  Teruggave aankoopbedrag

Indien je ons tijdig op de hoogte hebt gesteld van de wens het spel te retourneren, wij het spel hebben ontvangen en wanneer je sluitend bewijs van complete terugzending kunt overleggen, storten wij het aankoopbedrag, zonder de verzendkosten voor retournering, terug.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ATTENTION PLEASE BV – TRAININGEN & WORKSHOPS


1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 1 april 2018 van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Attention Please BV, statutair gevestigd te Oldenzaal, als opdrachtnemer optreedt. De deelnemer/opdrachtgever is de wederpartij van Attention Please BV die een product of dienst afneemt.


2. Inschrijving

2.1. De inschrijving resp. overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever te kennen geeft, via e-mail of telefonisch, deel te willen nemen aan een training/activiteit of een training op de werkvloer te willen afnemen en aanvaardt dat Attention Please BV een bevestiging van inschrijving en factuur stuurt. De overeenkomst wordt definitief na het verlopen van de termijn gesteld onder artikel 5.1. (annuleringsvoorwaarden).

2.2. De deelnemer ontvangt van Attention Please BV via e-mail een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken, startdatum van de training, algemene voorwaarden en opgave van de aan te leveren deelnemersgegevens. Met het verstrekken van de gevraagde gegevens aan Attention Please BV, verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen en ermee akkoord te gaan.

2.3. Het staat Attention Please BV vrij om op basis van de door de opdrachtgever of deelnemer verstrekte gegevens, te besluiten de/een kandidaat niet te laten deelnemen aan de training of activiteit. 2


3. Privacy

3.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Attention Please persoonsgegevens van een deelnemer/opdrachtgever worden verwerkt, worden deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en wel overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Attention Please verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring op www.attentionplease.nl.

3.2. In aanvulling op punt 3.1. merkt Attention Please nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.


4. Betalingsvoorwaarden

4.1. De deelnemer en/of opdrachtgever ontvangt na inschrijving een digitale factuur. Deze dient vóór aanvang van de training of activiteit te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Bij te late betaling worden er administratiekosten (t.w. €75) in rekening gebracht. In dit geval kan de deelnemer en/of opdrachtgever ook geen rechten aan zijn/haar inschrijving of afspraak ontlenen.

4.3. Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer.

4.4. In het geval van creditering stort Attention Please BV het bedrag in kwestie binnen 14 dagen na

datum van de creditnota terug.


5. Annuleringsvoorwaarden

5.1. De deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de training of activiteit kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd.

5.2. Bij annulering door de deelnemer aan een training of activiteit na deze bedenkperiode van 14 dagen en tot 2 weken voor de geplande aanvang, berekent Attention Please BV €75 administratiekosten.

5.3. Bij annulering tot 1 week voor aanvang, brengt Attention Please BV de helft van het cursusgeld in rekening.

5.4. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.

5.5. Indien de opdrachtgever de training wil verzetten naar een andere datum is dit in principe mogelijk, na overleg met en instemming van Attention Please BV.

5.6. In geval van het voortijdig afbreken van een training of activiteit of in geval van afwezigheid bij bijeenkomsten, vindt geen (gedeeltelijke) terugbetaling van reeds betaald cursusgeld plaats.


6. Annulering van individuele afspraken

Individuele (trainings)afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te worden geannuleerd. Bij te laat afmelden, vervalt de geplande sessie en vindt er geen restitutie van reeds betaald cursusgeld plaats. Voor een extra sessie of inhaalsessie wordt separaat €87,50 in rekening gebracht.


7. Afgelasten van een training, activiteit of bijeenkomst

Attention Please BV behoudt zich het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden trainingen of bijeenkomsten te annuleren of data te wijzigen. Attention Please BV streeft ernaar de opdrachtgever en/of deelnemer(s) hierover 1 week voor aanvang te informeren. In deze gevallen vindt uiteraard restitutie van het betaalde cursusgeld plaats, tenzij de deelnemer besluit deel te nemen aan een andere training.


8. Aansprakelijkheid

8.1. Deelname aan de trainingen en activiteiten van Attention Please BV is geheel voor eigen risico. Het gaat hier om een training; het betreft geen therapie, vervanging voor therapie of praatgroep. Bij twijfel over de gezondheid wordt de deelnemer(s) geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht ook altijd met de betreffende trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.

8.2. Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training.

8.3. Attention Please BV verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Attention Please BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van Attention Please BV, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Attention Please BV. In geen geval is Attention Please BV aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

8.4. De eventuele aansprakelijkheid van Attention Please BV is steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer/opdrachtgever aan Attention Please BV voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.5. Attention Please BV zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

8.6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer en/of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.


9. Klachtenregeling

9.1. Binnen Attention Please BV wordt gewerkt op basis van deskundigheid, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen. Indien een deelnemer of opdrachtgever, alle goede intenties ten spijt, een klacht heeft over een trainer kan deze dit zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken aan Irma de Bont of Caroline Holsbeek van Attention Please BV. Indien de deelnemer aangeeft dat de klacht schriftelijk dient te worden afgehandeld, ontvangt de deelnemer allereerst een bevestiging van de klacht. Alle klachten worden in behandeling genomen. Bij voorkeur wordt samen bekeken wat er nodig is om de klacht op te lossen. Indien de deelnemer of opdrachtgever aangeeft de klacht schriftelijk te willen afhandelen, ontvangt deze binnen vier weken een reactie op de klacht. Indien de deelnemer of opdrachtgever van mening is dat de klacht niet goed is behandeld, kan deze zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging VMBN (vmbn.nl). Irma de Bont en Caroline Holsbeek van Attention Please BV zijn beiden hierbij aangesloten.

9.2. Eventuele klachten over de door Attention Please BV geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd aan Attention Please BV kenbaar te worden gemaakt. Na deze tijd word je geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer of opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.


10. Copyright en rechten

Alle materialen, teksten, audio-instructies, downloads etc. die in het kader van een training of activiteit van Attention Please BV worden verstrekt of die te vinden zijn op de website van Attention Please BV, in blogs of nieuwsbrieven etc. zijn (tenzij expliciet anders vermeld op deze materialen) het exclusieve eigendom van Attention Please BV en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving. Bij publicatie of citaat dient de naam van Attention Please BV te worden vermeld. Gebruik door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Attention Please BV is niet toegestaan.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.